Szkolenia oceny pracowników - Motywacyjny system ocen

Jednym z najważniejszych elementów Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest skuteczna motywacja. Odpowiednie umotywowanie bowiem generuje w pracowniku postawy nowatorskie, buduje zaangażowanie, zachęca do inicjatywy oraz gwarantuje stały rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl

System ocen pracowniczych jest jedną z form skutecznej motywacji. Z góry jednak należy zastrzec, że oceniana jest praca, postawy oraz efektywność w działaniu - nie same osoby.

Korzyści z wprowadzenia tej praktyki można dostrzec po obu stronach. Dla pracownika profesjonalny system oceny oznacza możliwość rozwoju. Otrzymuje on bowiem bieżące informacje na temat własnych postępów, wymagań przełożonych, czy też perspektyw awansu. Dla pracodawcy natomiast podstawowa korzyść to sprawne prowadzenie polityki personalnejsystem oceny. System ocen dostarcza danych o wynikach pracy poszczególnych osób oraz może być podstawą podjęcia odpowiednich decyzji personalnych. Ponadto jest dobrym sposobem koordynacji działań i skutecznym narzędziem komunikacji wewnątrz firmy.

Ułatwiona jest szeroka wymiana poglądów między pracownikami a przełożonymi, która to prowadzi do ciągłego doskonalenia pracy poprzez bieżące korygowanie ewentualnych błędów i wprowadzanie nowych rozwiązań. Nowoczesne, profesjonalne przedsiębiorstwo powinno więc na stałe wpisać kompleksowy system oceny w swoją działalność. Ważne jednak, by ta praktyka była przygotowana i stosowana w odpowiedni sposób. Należy z góry ustalić cele, sposoby oraz metody i techniki oceniania. Procedura musi być jednoznaczna, prosta i znana pracownikom, oceniający natomiast powinni być pod tym kątem odpowiednio przeszkoleni.

Oceny pracownicze to doskonałe narzędzie w rękach przełożonych, jednakże należy być świadomym konsekwencji wynikających z jego niewłaściwego wykorzystania. Mogą to być krzywdzące opinie na temat pracownika, znaczny spadek jego motywacji do pracy, podejmowanie niewłaściwych decyzji w zakresie układu struktury organizacyjnej.

Niezwykle ważne jest odpowiedzialne i profesjonalne podejście do ocen pracowników. Należy zadbać o odpowiedni dobór narzędzi, dostosowany do warunków, specyfiki organizacji i pracowników. Istotna jest także akcja informacyjna wśród pracowników, która ma na celu przedstawienie im charakterystyki planowanych działań, wyjaśnienie im konieczności i korzyści płynących z ocen, zmniejszenie poziomu stresu naturalnie związanego ze świadomością poddania się ocenie, zachęcenie do otwartej i szczerej postawy oraz zaprezentowanie ewentualnych następstw wynikających z dokonanych ocen. Wiadomo, iż świadomi i dobrze poinformowani pracownicy chętniej i ze znacznie mniejszym lękiem przystąpią do procesu.

Eksperci Lauren Peso Polska w zakresie ocen pracowniczych proponują korzystanie z szerokiej bazy narzędzi pozwalających otrzymać rzetelną informację zwrotną na temat umiejętności, kompetencji i postaw pracowniczych. Metody ocen dobierane są indywidualnie, w sposób dostosowany do konkretnego projektu.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

Szkolenia z zakresu przeprowadzania ocen pracowniczych, prowadzenia rozmów oceniających, programowania rozwoju

 • Szkolenia z zakresu przeprowadzania ocen pracowniczych, prowadzenia rozmów oceniających, programowania rozwoju
 • Tworzenia i wdrażania systemu ocen pracowniczych
 • Modyfikacji i wdrażania systemu ocen pracowniczych
 • Przeprowadzania ocen pracowników, m.in. w zakresie:
 • Oceny 180st., 360st., 540st.
 • Development Centre
 • Assessment Centre

Wdrażanie i koordynacja systemu ocen pracowniczych

Aby efektywnie zarządzać zarówno pracownikami, jak i całą organizacją oraz procesami w niej zachodzącymi, konieczna jest świadomość aktualnego poziomu rozwoju firmy.

Wewnętrzny system ocen pracowniczych pozwala na obserwację i sterowanie procesami rozwoju. Umożliwia on uzyskanie informacji na temat postępów pracownika od momentu jego zatrudnienia, gdy po raz pierwszy analizowane były jego kompetencje, przez wszystkie lata pracy. Odpowiednia obserwacja jego działań na danym stanowisku pozwala na programowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, to znaczy podejmowanie decyzji dotyczących szkoleń, kursów, awansów pionowych lub poziomych.

Korzyści z profesjonalnego podejścia do stworzenia systemu ocen jest wiele. System przejęty od innej organizacji lub narzędzie do oceny zakupione bez dokładnej analizy problemu, najczęściej okazują się nieadekwatne do rzeczywistości w firmie, do potrzeb i realiów pracy ludzi. Dlatego tak istotna jest decyzja o wyborze metody oceny. Należy zwrócić uwagę na specyfikę funkcjonowania firmy, na panującą kulturę organizacyjną, na strukturę organizacji, rodzaj pracy osób ocenianych, rodzaje wymaganych kompetencji, a także na szeroko rozumianą mentalność i postawy panujące w organizacji. Istnieje zatem wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przed zaplanowaniem wprowadzenia systemu ocen.

Regularnie wykonywane oceny dają informację zwrotną i całościowy obraz rozwoju nie tylko zarządowi, ale także pracownikowi.

Właściwe kierowanie rozwojem pracowników przynosi także wiele korzyści finansowemu i organizacyjnemu funkcjonowaniu firmy. Jak wiadomo, właściwy człowiek na właściwym miejscu, to najcenniejszy skarb.

 

Dobrze zaplanowany system ocen

Lauren Peso Polska odpowiednio modyfikuje lub tworzy od podstaw profesjonalne systemy ocen pracowniczych. Prace te są związane z dogłębnymi analizami aktualnej sytuacji firmy, a także ze zbieraniem informacji na temat zamierzonego obrazu jej funkcjonowania w przyszłości.

Nie tylko tworzymy i dobieramy narzędzia, ale także dbamy o odpowiednią edukację osób, odpowiedzialnych za przeprowadzanie lub koordynowanie ocen w organizacji. W ramach projektu odbywają się szkolenia z zakresu tego, jak:

 • Kierować systemem
 • Informować pracowników
 • Przeprowadzać rozmowy oceniające
 • Planować i wdrażać działania korygujące i rozwijające

Pozostajemy do dyspozycji także na kolejnych etapach wewnętrznych wdrożeń w firmie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl
hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
Automotywacja i motywacja w warunkach pracy zdalnej oraz Zarządzanie zespołem zdalnym.
wiecej
Kilka rad jak przezwyciężyć stres i dlaczego... nie zawsze warto z nim walczyć
wiecej