ABC antykorupcji i compliance zgodnego z wytycznymi CBA i dyrektywą o sygnalistach w jednostkach sektora publicznego.

Wprowadzenie:

We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”. Wytyczne mają ogólny charakter.

Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.

Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapewnienia m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.

 

Forma zajęć

Wykład z prezentacją przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja, ćwiczenia dla uczestników.

 

Grupa docelowa

 • Decydenci i kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.

 • Dyrektorzy i pracownicy odpowiedzialni za rozwój organizacji.

 • Koordynatorzy kontroli zarządczej.

 • Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych.

 • Doradcy ds. etyki.

 • Osoby zajmujące stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne.

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania.

 • Prawnicy zapewniający obsługę prawną jednostki.

 • Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy.

 

Cele i efekty szkolenia

Podniesienie kompetencji w zakresie:

 • praktycznego zaplanowania i wdrożenia efektywnych programów zgodności (compliance) zgodnych z ogólnymi wytycznymi CBA,

 • zaplanowania i wdrożenia mechanizmów sygnalizowania i ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937,

 • wzmocnienia systemu kontroli zarządczej w jednostce,

 • ograniczania ryzyka działania jednostki niezgodnie z prawem i standardami, nadużyć i korupcji.

 

Program:

 1. Okres zwiększonego ryzyka korupcji i nadużyć w czasie pandemii i recesji.

 2. Kontrola zarządcza – zapewnienie zgodności z prawem i etycznego postępowania.

 3. Programy zgodności (compliance) – tło hostro

 4. Systemy zarządzania antykorupcją i zgodnością (compliance) – cele i zakres. Wytyczne CBA na tle norm ISO 37001 i ISO 19600.

 5. Sygnaliści – tło historyczne, przykłady.

 6. Prawne podstawy etyki w sektorze publicznym.

 7. Przestępstwa korupcyjne w sektorze publicznym. Zasady odpowiedzialności karnej.

 8. Konflikt interesów w sektorze publicznym. Rodzaje, przyczyny, skutki, metody unikania.

 9. Praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA:

  1. zaangażowanie kierownictwa – przywództwo formalne i faktyczne

  2. zintegrowanie zgodności z misją – zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości,

  3. kompetencje i zadania pracowników ds. zgodności – zasoby osobowe i intelektualne,

  4. monitorowanie i ocena zgodności – sposoby oceny, komunikacja, audity, certyfikacja, stałe doskonalenie,

  5. szkolenie – podnoszenie świadomości oraz kanał komunikacji,

  6. kluczowe kompetencje – ocena kontekstu jednostki i projektowanie rozwiązań,

  7. ocena ryzyka – zarządzanie ryzykiem korupcji i braku zgodności w sektorze publicznym,

  8. skuteczna samoocena – metody samooceny, wykorzystanie CAF, powiązanie z systemem kontroli zarządczej

  9. sankcje oraz narzędzia profilaktyczne,

 10. Praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy 2019/1937 w zakresie:

  1. stworzenia kanałów sygnalizowania,

  2. ochrony sygnalistów,

  3. procedury postępować wyjaśniających.

 11. Użyteczne uzupełnienia:

  1. skuteczne kodeksy etyki, postępowania, polityki prezentowe,

  2. efektywne mechanizmy analizy oświadczeń o stanie majątkowym,

  3. przeglądy wewnętrznych procedur pod kątem zapobiegania konfliktowi interesów, nadużyciom i korupcji.

  4. dodatkowe procedury na czas pandemii i recesji,

  5. osłona antykorupcyjna - blaski i cienie współpracy ze służbami specjalnymi.

 12. Podsumowanie.

 

 

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
aż do 80% ich wartości. Skontaktuj się z nami by porozmawiać o szczegółach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej