Szkolenia prawo pracy - Czas pracy, Urlopy, ZFŚS

Szkolenie obejmuje problematykę prawa pracy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, dotyczących planowanie czasu pracy oraz urlopów. Przeznaczone jest dla działów HR oraz kadry zarządzającej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.

1. Czas pracy:

Przykładowy program:

 • Norma i wymiar czasu pracy
 • Okresy odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w niedzielę i święta

2. Urlop pracowniczy:

Przykładowy program:

 • Urlopy wypoczynkowe
 • Urlopy bezpłatne
 • Urlopy okolicznościowe
 • Urlop macierzyński
 • Urlop wychowawczy

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkolenie z tematyki ZFŚS skierowane jest do pracodawców, pragnących aktywnie prowadzić politykę społeczną w zakładzie pracy oraz dla osób zajmujących się rozliczaniem ZFŚS. Uczestnicy poznają zasady tworzenia ZFŚS, naliczania odpisów, tworzenia przepisów wewnątrzzakładowych, przyznawania świadczeń oraz rezygnacji z realizacji obowiązków socjalnych. 

Przykładowy program:

 • Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Pracodawcy ustawowo zobowiązani i dobrowolnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Definicja działalności socjalnej
 • Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs
 • Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia zfśs lub ustalanie dowolnej wysokości odpisu na zfśs
 • Rodzaje ustawowych zwiększeń funduszu
 • Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • Rozliczenie zfśs w przypadku przejścia pracowników do innych pracodawców
 • Ustawowe wskaźniki odpisu na zfśs
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Orzecznictwo, dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Zakres działalności socjalnej u pracodawcy
 • Ustalenie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u pracodawcy. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach
 • Korzystanie z funduszu przez emerytów i rencistów pracodawcy
 • Zasady przyznawania dopłat do różnych form wypoczynku pracowników, ich dzieci oraz emerytów
 • Praktyczne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dofinansowania wypoczynku zagranicznego
 • Warunki finansowania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej
 • Warunki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów
 • Problematyka finansowania tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych
 • Pożyczki mieszkaniowe – rodzaje, oprocentowanie, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszenia i umarzania, potrącenie rat z wynagrodzenia pracownika
 • Problematyka ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych
 • Praktyczne aspekty tworzenia regulaminu socjalnego u pracodawcy
 • Administrowanie zfśs oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o zfśs
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – aspekt podatkowy
 • Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych świadczeń finansowanych z zfśs
 • Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów
 • Odpisy jako koszty działalności pracodawcy
 • Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych
 • Inne szczególne koszty
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
aż do 80% ich wartości. Skontaktuj się z nami by porozmawiać o szczegółach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej