Szkolenia zarządzanie - Efektywność zarządzania zasobami dla firm - Lauren Peso Polska S.A

Szkolenia z zarządzania dla firm


Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową i kulturową: jak integrować różnorodnych pracowników, jak motywować do działania i stwarzać warunki do efektywnej pracy zespołowej.

Czytaj więcej


Akademia Menedżera

Akademia Menedżera

Każda firma przeżywa gorsze okresy , które mogą wiązać się z obniżonym poziomem sprzedaży, poważnymi zmianami wewnątrz samej organizacji czy też występującymi konfliktami personalnymi. Brakuje inspiracji, aktualnej wiedzy, umiejętności interpersonalnych - pewności siebie, entuzjazmu i ekspansywności. Każdy potrzebuje nowych doświadczeń, by wykreować rzeczywistość zgodną z założonymi celami - aby odnosić sukcesy w kontaktach z klientami oraz w pracy z własnym zespołem.

Czytaj więcej

 


Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski jest procesem pomocy menedżerom w osiąganiu założonych celów. Koncentruje się na precyzowaniu planów, rozwiązywaniu problemów i pełnym wykorzystaniu potencjału na zajmowanym stanowisku. Wykwalifikowany coach wspiera rozwój menedżera. Poddaje analizie główne obszary trudności, aby następnie wspólnie wypracować skuteczniejsze sposoby działania. Cel wyznacza Klient. Coach pomaga wytyczyć jasną drogę, aby go osiągnąć. Czas trwania coachingu ustalany jest indywidualnie.

Czytaj więcej

 


Delegowanie zadań

Delegowanie zadań

Delegowanie zadań i uprawnień służy zarówno poprawie organizacji pracy, jak również jest skutecznym narzędziem zwiększenia zaangażowania pracowników. Celem naszego szkolenia jest praktyczne ćwiczenie umiejętnego powierzania zadań podwładnym i współpracownikom. Podczas warsztatów poruszane będą zagadnienia dotyczące zasad i etapów skutecznego przeprowadzania tego procesu, a w szczególności metody przezwyciężania trudności i oporów, pojawiających się po stronie delegujących i pracowników.

Czytaj więcej

 


Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna

Psycholog Daniel Goleman twierdził, że sukces życiowy najwyżej w 20 % zależy od IQ, a w 80% od grupy czynników, nazywanych Inteligencją Emocjonalną. Celem szkolenia jest rozwijanie indywidualnego potencjału emocjonalnego poprzez nabycie umiejętności identyfikowania uczuć, również w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przekładania ich na skuteczne działania. Do harmonijnego wzrostu firmy i zwiększenia efektywności pracy niezbędne jest zrównoważenie obu sfer: rozumowej i uczuciowej.

Czytaj więcej

 


Leadership

Leadership

Liderem potrafi stymulować swój zespół do wytyczania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm, zaangażowanie oraz ukazując ich najmocniejsze cechy charakteru. Nasze warsztaty wyposażą uczestników w wiedzę o nowoczesnych metodach zarządzania zespołem, zwłaszcza o motywowaniu pracowników, wpływaniu na jakość ich pracy oraz satysfakcję z wykonywanych działań. Warsztat wprowadzi uczestników w tajniki leadershipu, stosowanego na co dzień przez menedżerów.

Czytaj więcej

 


Meeting menedżerski

Meeting menedżerski

Trening kompetencji managerskich to trzydniowe szkolenie poświęcone treningowi kompetencji skutecznego menedżera. Najważniejszym zadaniem, stojącym przed menedżerem w nowoczesnej organizacji, jest umiejętne kierowanie i zarządzanie personelem. Menedżer musi posiąść szereg umiejętności interpersonalnych, aby mógł sprostać temu zadaniu. Szkolenie kładzie nacisk na kompetencje osobiste, skuteczne motywowanie pracowników, zarządzanie sobą w czasie oraz prawidłowe delegowanie zadań.

Czytaj więcej

 


Motywowanie

Motywowanie

Mogłoby się wydawać , że satysfakcjonująca praca wiąże się wyłącznie z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Bodźce finansowe, choć istotne, są jednak krótkotrwałymi motywatorami. Oferowane szkolenie wskaże uczestnikom różnorodne narzędzia motywowania pracowników do wykonywania delegowanych zadań oraz pomoże im stworzyć optymalne warunki w swoim otoczeniu biznesowym. Celem jest wywołanie u ludzi maksimum zaangażowania oraz pełne wykorzystanie ich potencjału.

Czytaj więcej

 


Wirtualna akademia pracy zdalnej

Wirtualna akademia pracy zdalnej

W obecnej, kryzysowej sytuacji, wiele firm zdecydowało się na zastosowanie trybu pracy zdalnej dla swoich załóg. Problem w tym, że większości byli to jednak pracownicy, którzy dotychczas wykonywali swoje obowiązki pracując stacjonarnie i nie są im znane zasady pracy home office. Trzeba więc udzielić im szybkiego wsparcia, by mogli utrzymywać stałe tempo pracy a jednocześnie nie stracić więzi zespołowej jak również pomóc zapanować nad stresem i niepewnością związaną z obecną sytuacją gospodarczą.

Czytaj więcej

 


Podstawy coachingu

Podstawy coachingu

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom i organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektywności działań i podniesieniu jakości funkcjonowania. Profesjonalny coaching jest stałą relacją, która kierunkuje się na działania klienta, w celu realizacji jego wizji, celów i pragnień. Oferowane szkolenie ma charakter warsztatu, podczas którego uczestnicy nauczą się wyciągać trafne wnioski oraz udoskonalą inne, niezbędne w coachingu, umiejętności.

Czytaj więcej

 


Podstawy zarządzania

Podstawy w zarządzaniu

Istotą dynamicznie rozwijającej się organizacji jest sprawne zarządzanie jej wszystkimi elementami. Nawet najlepsze zasoby wymagają efektywnego gospodarowania. Proponowane szkolenie kładzie nacisk na umiejętności, związane z kierowaniem zespołem pracowniczym, delegowaniem zadań oraz motywowaniem pracowników. Trening podstaw zarządzania, umożliwi uczestnikom rozwinięcie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego i kompleksowego dowodzenia zespołem.

Czytaj więcej

 


Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów

Konflikt jest nieodłącznym elementem nie tylko życia społecznego, ale i każdej działalności biznesowej. Sytuacje konfliktowe mogą stać się okazją do wypracowania nowych strategii radzenia sobie, współpracy oraz wspólnego zażegnania problemu. Wyszkolony menedżer jest zdolny szybko rozpoznać źródło sporu oraz trwale wyeliminować jego przyczyny. Oferowane szkolenie wyposaży uczestników w praktyczną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na poziomie osobistym i organizacyjnym.

Czytaj więcej

 


Skuteczne zarządzanie personelem

Skuteczne zarządzanie personelem

Umiejętność zarządzania ludźmi jest podstawą działania skutecznego menedżera. Oferowane szkolenie pozwala nabyć oraz udoskonalić posiadane kompetencje z zakresu zarządzania zespołem. To warsztat, który w sposób kompleksowy ujmuje tematykę wewnątrzgrupowych interakcji. Nacisk położony został na narzędzia motywowania pracowników, trening kompetencji kierownika oraz umiejętność delegowania zadań. Celem szkolenia jest poznanie tajników profesjonalnego i kompleksowego dowodzenia zespołem.

Czytaj więcej

 


Skuteczny menadżer

Skuteczny menadżer

Istotą dynamicznie rozwijającej się organizacji jest sprawne zarządzanie jej wszystkimi elementami. Ta istotna i odpowiedzialna funkcja spoczywa w firmach na barkach menedżerów. Oferowane szkolenie poświęcone jest kompleksowemu treningowi jego umiejętności interpersonalnych, które pozwolą mu sprostać swojej roli. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, nasi trenerzy wyselekcjonowali szereg niezbędnych kompetencji, stosowanych technik, strategii oraz zasad, które determinują skuteczność menedżera w nowoczesnej organizacji.

Czytaj więcej

 


Talent Management

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie.

Szkolenie z zakresu zarządzania talentami prowadzone jest zazwyczaj w formie warsztatowej, opiera się na analizie wykonanych wcześniej testów, które określają mocne strony Pracowników, pracy nad nimi, wymiany myśli i doświadczeń między Uczestnikami. Podczas zajęć Trener pomaga Uczestnikom odkryć ich talenty oraz talenty zespołu, w którym pracują. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwala skupić się na tym co dany zespół już potrafi, ale przede wszystkim rozwijać umiejętności, które do tej pory były ukryte. Ponadto umiejętność dostrzegania talentów oraz ich rozwijania w Pracownikach znacząco wpływa na zmniejszenie ich rotacji, wzrost motywacji czy zwiększenie efektywności pracy.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie kryzysem

Zarządzanie Kryzysem

Kryzys jest problemem, który wymknął się spod kontroli organizacji i ludzi odpowiedzialnych za jego wczesną identyfikację, eliminację oraz zarządzanie. Faktyczne umiejętności menedżerów nigdy nie są bardziej widoczne, niż w przypadku konieczności poradzenia sobie z sytuacją kryzysową. Zagrożone zostają dochody organizacji, jej wizerunek i pozycja wśród konkurencji. Oferowane szkolenie wyposaży uczestników w umiejętność optymalnego i skutecznego działania w sytuacji kryzysu.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie przez cele

Szkolenia zarządzania przez cele

Osiągnięcie, przez pracowników, pożądanych rezultatów i założonych celów zdeterminowane jest, w znaczącym stopniu, ich motywacją do pracy. Zarządzanie przez cele to zorientowana na wynik technika, gdzie przełożony systematycznie ustala z podwładnymi konkretne zadania, które oni akceptują i są zdolni je realizować. Celem jest motywowanie personelu, a nie jego nadzorowanie. Oferowane szkolenie przybliży uczestnikom teorię i praktykę koncepcji ZPC.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie sklepem detalicznym

Sklepem detalicznym

Zarządzanie sklepem detalicznym wymaga wiedzy z zakresu skutecznych technik sprzedażowych i marketingowych, umiejętnego zarządzania personelem, znajomości zasad organizacji pracy oraz efektywnego komunikowania się z podwładnymi. Szkolenie zapozna uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru zarządzania, technik handlowych oraz kształtowania właściwych postaw pracowniczych. Warsztaty koncentrują się na codziennych aspektach funkcjonowania sklepu i jego najczęstszych problemach.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie zespołem

Jak zarządzać Zespołem

Samo objęcie stanowiska kierowniczego nie wystarcza, aby być szefem. Autentyczna współpraca z ludźmi opiera się na profesjonalnym podejściu menedżerskim i umiejętnym korzystaniu z posiadanych narzędzi kierowniczych. Oferowane szkolenie zapozna uczestników z podstawami kompleksowego zarządzania zespołem, kładąc nacisk na technikę delegowania zadań i ocenę ich wykonania oraz sposoby motywowania pracowników, dostarczając konkretnych narzędzi doskonalenia umiejętności kierowniczych.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie zespołem rozproszonym

Jak zarządzać zespołem rozproszonym

Kierowanie zespołem rozproszonym stanowi nieprzeciętne wyzwanie dla umiejętności współczesnego menedżera. Wszelkie działania natrafiają tu na barierę odległości między kierownikiem a personelem. Motywowanie, delegowanie zadań i ich weryfikowanie, udzielanie pochwał i przywoływanie do porządku pracowników, których się nie widzi, wymaga specyficznych kompetencji. Oferowane szkolenie dostarczy uczestnikom niezbędnej praktycznych umiejętności, aby skutecznie i kompleksowo zarządzali oni zespołem rozproszonym.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Zarządzanie zmianą

Jak zarządzać zmianą

Rozwój nierozerwalnie łączy się z pojęciem zmiany. Konkurencyjny rynek zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego i błyskawicznego doskonalenia się oraz adaptowania do nowych wymagań i możliwości. Zmiany w organizacji są zjawiskiem nieuniknionym i obejmują każdy jej podsystem. Wymagają umiejętnego zarządzania, jak każdy inny zasób firmy. Szkolenie ukazuje praktyczne sposoby rozwoju przedsiębiorstwa poprzez właściwe zarządzanie zachodzącymi w nim zmianami.

Czytaj więcej

szkolenia zarządzanie

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej